ທົວໂຮງງານ

ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ

1
3
2

ກອງປະຊຸມ

5
4
6

ອຸປະກອນ

6
3
1
4
2
5